⬇ សូមបងៗជួយចុចផ្ទាំងខាងក្រោម១ 👇
Camera TVI Hikvision DS-2CE16H0T-ITF:(5M-20m)

Camera TVI Hikvision DS-2CE16H0T-ITF:(5M-20m)

Price:

Product Description

5 Megapixel high-performance CMOS
• Analog HD output, up to 5MP resolution
• True Day/Night
• OSD menu, 2D DNR, DWDR
• EXIR technology, up to 20m IR distance
• IP67
• 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)
• Up the Coax(HIKVISION-C)
price/$27