⬇ សូមបងៗជួយចុចផ្ទាំងខាងក្រោម១ 👇
Camera TVI Hikvision DS-2CE16D8T-IT3(2M-40m)

Camera TVI Hikvision DS-2CE16D8T-IT3(2M-40m)

Price:

Product Description

• 2 Megapixel high-performance CMOS
• Ultra-Low Light
• 1920 × 1080 resolution
• 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm fixed focal lens
• 120 dB true WDR, 3D DNR
• EXIR 2.0, Smart IR, up to 20/40/80 m IR distance
• IP67
• Up the Coax(HIKVISION-C)
price/$30